Vanuit een initiatief van jobcoachorganisatie Refrisk zijn verschillende collega-organisaties benaderd om samen na te denken over de inhoud van het vak jobcoach. Voor elk van deze organisaties was de methodiek Supported Employment de basis van de jobcoaching waarmee zij hun (Wajong-)cliënten ondersteunden op de werkplek. De "Initiatiefgroep", zoals de organisaties zich samen noemden, stelde zich ten doel het voorbereidende werk te doen voor het kunnen oprichten van een register voor jobcoaches, mogelijk uitlopend in een Beroepsvereniging.

De eerste bijeenkomst waarvan verslag is gemaakt vond plaats op 09-08-2008. Deelnemers van het eerste uur waren Thom Wildeboer (Progresz); Henk de Rooij (Sterk in Werk); Henk van Gelder (RozijWerk); Willie Gerth en Annelies Leek (Refrisk); Herman Foeken (VAC); Sonja Brouwer en Margje Oost (Stam BV) en Rob Blom (Voorzet). Behalve de Begeleid Werken-organisaties was ook Marianne Coenen uitgenodigd, vanwege haar kennis over Supported Employment en Begeleid Werken. De vergadering werd ondersteund door Branko Hagen (voorzitter) en Monique Spierenburg (verslag) van Vilans.
In deze vergadering werden de doelen en plannen geformuleerd. Uit het verslag van die vergadering: "De initiatiefgroep bestaat uit koplopers op het gebied van Begeleid Werken. Het gaat om kennis delen ...... en moet leiden tot een advies op papier voor UWV en ministerie van SZW, dat opgepakt gaat worden door uitvoerders/ jobcoaches in de sector".

In december 2008 verscheen het eerste product van de Initiatiefgroep onder de titel: "Het beroep van Jobcoach, een kwaliteitsimpuls via een register van jobcoaches". Het is de neerslag van de visie van de Initiatiefgroep, waarin de kern van het beroepsbeeld is beschreven en waarin ook een advies wordt gegeven aan de jobcoaches en aan de financiers om te komen tot de invoering van een register. Het werd, behalve vanzelfsprekend voor de jobcoaches, geschreven voor het UWV, het Ministerie van SZW en de VNG. Het stuk werd overhandigd aan de toen nog in oprichting zijnde beroepsvereniging voor jobcoaches. Naar aanleiding van het uitbrengen van dit stuk door Vilans is de inhoud ook werkelijk besproken door leden van de Initiatiefgroep met vertegenwoordigers van de groepen voor wie het geschreven is.

In 2009 voerde de Initiatiefgroep een onderzoek uit naar de plaatsingen van de bij de Initiatiefgroep betrokken Begeleid Werken-organisaties. Vragen die voor dit onderzoek aan de verschillende organisaties werden gesteld: hoe zijn deze plaatsingen tot stand gekomen, wat was de werkwijze in het voortraject, hoe werd de werkgever bij de plaatsing betrokken en wat was de betekenis van de jobcoachbegeleiding bij de plaatsing en in de jaren daarna. De resultaten hiervan werden verwerkt in het rapport  "Verbinden van werkgevers met werknemers met een Wajong achtergrond" dat door Vilans in februari 2011 werd uitgebracht.

In de loop der tijd is de samenstelling van de deelnemers van het eerste uur wat gewijzigd, door pensionering, faillissement of omdat organisaties niet langer bereid bleken hun vertegenwoordiger kosteloos "af te staan". Gelukkig bleken er steeds opnieuw leden gevonden te kunnen worden voor wie ook Supported Employment de basis van de begeleiding was, op het moment dat er een deelnemer moest afhaken.

Op 26 januari 2009 werd officieel de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) opgericht. BJN is inmiddels een onderdeel van NOLOC. De Initiatiefgroep was op zoek naar een naam, die meer duidelijkheid zou geven over de inhoud waar deze groep mensen zich mee bezig hield. De naam Kennis Platform Jobcoaching (KPJ) bleek te voldoen aan die wensen en op 4 oktober 2011 werd officieel de Vereniging Kennis Platform Jobcoaching opgericht.

Op 12 april 2014 werd het adviesrapport "Kwaliteitsimpuls van het VAK Jobcoach" aangeboden aan het UWV en het Ministerie van SZW, evenals aan het bestuur van BoaBorea (nu Oval). Dit advies, opgesteld door KPJ en BJN, bestaat in grote lijnen uit twee belangrijke onderdelen:

  • de beschrijving van de kwaliteitseisen voor jobcoaches om toegelaten te kunnen worden tot het register van Jobcoaches
  • de Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen.

Toen het 'Erkenningskader persoonlijke ondersteuning 2012' van het UWV gepubliceerd werd in de Staatscourant, bleek daarin te zijn opgenomen dat jobcoachbedrijven die een erkenning willen de Visie en Eindtermen voor jobcoachopleidingen dienen te onderschrijven. Dat is door BJN en KPJ gevoeld als een erkenning van hun gezamenlijke inspanning.

KPJ heeft zich steeds met het belang van jobcoaching als vak beziggehouden en dat is ook de agenda voor de toekomst. Dit gebeurt door het belang van het vak uit te dragen, door kennis en ervaringen te delen en door belanghebbenden te adviseren. Dat kunnen zijn wetgevers, handhavers, werkgevers(-organisaties) en cliënten (-organisaties).

Wanneer het belang van een goede jobcoachbegeleiding duidelijk wordt kan dat ervoor zorgen dat kwaliteit en duurzaamheid in het vak kan blijven bestaan, zelfs in deze tijden van bezuiniging.