Het Kennis Platform Jobcoaching tracht haar doel te bereiken door:

  1. gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers, de politiek, uitvoerende instanties, uitvoerende jobcoaches, jobcoach-organisaties, Beroepsvereniging(en) van jobcoaches en alle overige groepen die van betekenis kunnen zijn voor de inhoud van het vak van de jobcoach.
  2. noodzaak, nut, werkwijze en methodiek van de jobcoach onder de aandacht te brengen van de onder 'a' genoemde instanties en doelgroepen
  3. kennis te vergaren en onderling kennis te delen omtrent het ontwikkelen en bevorderen van de effectiviteit van de jobcoach-methodiek
  4. een bijdrage te leveren om het vak jobcoach transparant en toetsbaar te maken
  5. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.